Districts:  
 
School name:

Lanxiangyangzhi

Lanxiangyangzhi Zhongxinwanxiao

County:

Jianzha

Year of construction: